داشبورد

کیف پول من

۴.

۳۱ ازهفته گذشته تاکنون
تعداد تراکنش ها

۵۴.۳۸۱

۲۴تراکنش ازهفته گذشته تاکنون
درامد

۲۴.۳۸

۲۴.۳۸ ازهفته گذشته تاکنون
سود خالص

۲۵۴.۳۸

۲۴.۳۸ ازهفته گذشته تاکنون

نمودار فعالیت های تجاری

تجارت

خرید ارز
فروش ارز
خرید بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۹

۰.۰۱۶ BTC

ارزش

۴۹.۸۲

مبلغ

فروش اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۹

۰.۵۶ ETH

ارزش

۳۹.۸۲

مبلغ

خرید لایت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

۱.۸۸ LTC

ارزش

۴۹.۸۲

مبلغ

خرید اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

0.42 ETH

ارزش

۲۹.۸۲

مبلغ

فروش بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۷

0.018 BTC

ارزش

۵۹.۹۲

مبلغ

خرید بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۷

0.016 BTC

ارزش

۷۹.۹۲

مبلغ

فروش اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۷

0.56 ETH

ارزش

۲۹.۲۲

مبلغ

خرید بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۷

0.016 BTC

ارزش

۳۹.۸۲

مبلغ

خرید بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۶

0.018 BTC

ارزش

۳۹.۸۲

مبلغ

خرید لایت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۶

1.88 LTC

ارزش

۲۹.۲۲

مبلغ

خرید اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۶

۰.۵۶ ETH

ارزش

۸۹.۲۲

مبلغ

خرید اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

۰.۴۲ ETH

ارزش

۹۴.۲۲

مبلغ

خرید اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۴

۰.۵۶ ETH

ارزش

۴۴.۲۲

مبلغ

خرید بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

۰.۰۱۶ BTC

ارزش

۴۴.۲۲

مبلغ

فروش اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

۰.۵۶ ETH

ارزش

۷۴.۲۲

مبلغ

فروش بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

۰.۰۱۶ BTC

ارزش

۷۴.۲۲

مبلغ

فروش بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۳

۰.۰۱۸ BTC

ارزش

۸۴.۲۲

مبلغ

فروش اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۲

۰.۵۶ ETH

ارزش

۳۴.۲۲

مبلغ

فروش لایت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

۱.۸۸ LTC

ارزش

۹۴.۲۲

مبلغ

فروش اتریوم

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

۰.۴۲ ETH

ارزش

۷۱.۲۵

مبلغ

فروش بیت کوین

۱۴۰۱/۰۴/۱۰

۰.۰۱۶ BTC

ارزش

۸۱.۲۵

مبلغ

فعالیت های اخیر

© فوداتکو.
طراحی وتوسعه با فوداتکو