هشدار شیرین 2

برای فهرست کامل دستورالعمل ها و گزینه های دیگر مستندات رسمی SweetAlert2 را بخوانید.

هشدار پایه

یک عنوان به همراه یک متن زیرین

مثال Mixin

توضیح HTML سفارشی و دکمه ها

موقعیت مکانی سفارشی

یک پیام به همراه تایمر بسته شدن خودکار

تایید یا لغو هشدار

یک پیغام با یک عکس سفارشی

عنوان، متن و یک فوتر

© فوداتکو.
طراحی وتوسعه با فوداتکو