تمام صفحه

تمام صفحه

بسته بندی ساده برای استفاده متقابل مرورگر از JavaScript Fullscreen API، که به شما امکان می دهد صفحه را به حالت تمام صفحه بیاورید..مستندات رسمی

نمونه ها
مختار مینائی

۲۱ دقیقه پیش

سلام یک سوال داشتم؟
شما

۵ دقیقه پیش

من ساناز هستم
مختار مینائی

۵۱ دقیقه پیش

ازاشنایی تون حوشحالم
میتونم کمک تون کنم؟